Busca un plànol o mapa  antic de la teva localitat i comparar’l amb un d’actual.
Localitza-hi el carrer o la plaça on vius o un altre lloc que  trïis.
Explica quina informació t’ofereix. Com està feta?

http://elpratdabans.blogspot.com.es/2011_01_01_archive.html